Denne nettsiden ble opprettet i 2012 i forbindelse med Steinmeyerorgelsaken i Nidarosdomen og er omtrent uendret siden 2012, se de øvre fanene. Det skal komme nye opplysninger etterhvert, tidligst i slutten av 2015. 

Men før det skal en annen alvorlig sak få komme frem: kritikkverdige forhold i kirkeledelsen i Melhus.

En del dokumenter hovedsakelig fra første del av 2013 er å finne på en nettside som heter Melhusorgelet.no

Andre og nyere dokumenter i saken vil du  finne her, under fanen Melhus. Noen lenker m.m. og Melhus orgelsak 2011-2015. Historien og dokumenter.

Steinmeyerorglet i Nidaros Domkirke ble bygget av G. F. Steinmeyer & Co. i Oettingen i Bayern, Tyskland i 1930. Orglet var på 127 stemmer og ble satt opp i nordre tverrskip.
I 1962 ble det kraftig redusert og flyttet til vestveggen i kirken, under Rosevinduet. Deler av orglet ble satt opp øst i kirken, som kororgel. Både Steinmeyerorglet i vest – kirkens hovedorgel – og kororglet var i bruk, ved kirkens gudstjenester og konserter.
Her er et større skrift om orglet (9 MB), skrevet i Prøveprosjektet i 2005 av Bjørn Kåre Moe Tanker vedrørende Arbeidsmåte
Det var lenge vært bestrebelser på å få gjenreist hele Steinmeyerorglet. Men da må man undersøke alle muligheter – ikke bare én eneste, slik orgelsakens ledelse i Trondheim har gjort. 
Steinmeyerorglet slik det stod i vest, og kororglet (del av det opprinnelige Steinmeyerorglet) ble – tross meget sterke protester fra en rekke hold – tatt ned høsten 2012 og sendt til det velrenommerte Orgelbau Kuhn i Sveits. Orglet kom tilbake til kirken i 2014, og ble satt opp i vest, der det skjuler store deler av kirkens veldige og viktige glassmaleri Rosevinduet. Det er en svært kritikkverdig måte hele orgelsaken har vært ført på fra kirkens og Riksantikvarens side. Ikke en eneste alternativ plassering i kirken er utredet. Det er ikke vist at det er utført konsekvensanalyser av den plasseringen som orglet fikk, en plassering som orglet aldri har hatt, og som det aldri var meningen at det skulle ha.
---------------------------------------------------
 
Denne nettsiden ble åpnet i april 2012, etter at orgelsakens ledelse den 27. mars 2012 offentliggjorde planene for gjenreisning av hele Steinmeyerorglet i Nidaros domkirke.  Vi mener planen, og det som har gått forut, er uhyre kritikkverdig.
Hensikten med nettsiden var å gjøre offentlig kjent opplysninger om orgelsaken og å berge det store Steinmeyerorglet fra den vedtatte oppstilling i vest; og istedet – etter grundig utredningsarbeid – få det gjenreist i kirken – helst i full størrelse – på den beste måte og den riktigste plass; til beste for orglet, Nidarosdomens interiør, bruk og historie. Dessverre har ingen klage, varsling eller annet greid å stanse orgelsaken. Hele saken er styrt på bakrommet, av en liten gruppe, som har hatt kontakter helt til topps. 
---------------------------------------------------
 
23. mai 2012 vedtok styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider at hele Steinmeyerorglet skal settes opp i vest etter Kuhns tegninger (som du får opp her.)  
 
Steinmeyerorglet gjenreist i sin helthet, slik man kan se det i de vedtatte planer, vil komme 9 meter inn i kirken, være 14 m bredt og opp til over 14 m høyt. Det vil skjule store deler av kirkens viktigste og største glassmaleri – Rosevinduet. Dette veldige glassmaleriet i Nidarosdomen er 8 m bredt og 12 m høyt og er Gabriel Kiellands mesterverk. Du kan lese om Rosevinduet i ved å klikke her.
Orglet i full størrelse vest i kirken vil også skjule glassmalerier i klerestoriehøyden.

 -------------------------------

Flere krevde en prøveoppstilling av hvordan det vil se ut med den planlagte orgeloppstillingen (slik man har gjort før), før det var for sent, slik at man kunne se hvordan det vil ta seg ut i kirken. Men dette ble ignorert av orgelsakens ledelse.

Den 26. juni 2012 vedtok Trondheim formannskap på et hastemøte en bevilgning på 53 millioner kroner til orgelsaken, på tross av en rekke advarsler og protester. Riksantikvaren prinsippgodkjente prosjektet den 22. juni 2012, på tross av at det er påvist og dokumentert en rekke feil og mangler i saken: 
Anbudskriterier er ikke oppfylt, bl.a. med at det store rosevinduet vil bli hardt rammet, det er ikke utredet alternative plasseringsmuligheter for orglet; det finnes ingen arkitektfaglig vurdering av oppstillingen; det er ikke utarbeidet hvilke konsekvenser kulde og vind fra rosevindu og portal vil føre til for orglet, osv.
 
Klager over vedtaket ble i første uke av september 2012 avvist av Riksantikvaren, uten at han så på klagenes faglige innhold. Riksantikvaren har bare sagt at klagerne har ikke rett til å klage. 
 
Man har påstått at orglet var i dårlig forfatning, mens faktum er at orglet ble vanskjøttet i flere år, i påvente av denne "restaureringen".
 
Det finnes andre mulige oppstillingssteder enn i vest. Men – som allerede nevnt – har orgelsakens ledelse ikke villet undersøke alternativene.