Denne nettsiden ble opprettet i 2012 i forbindelse med Steinmeyerorgelsaken i Nidarosdomen og er omtrent uendret siden 2012, se de øvre fanene. Det skal komme nye opplysninger etterhvert, tidligst i slutten av 2015. 

Men før det skal en annen alvorlig sak få komme frem: kritikkverdige forhold i kirkeledelsen i Melhus.

En del dokumenter hovedsakelig fra første del av 2013 er å finne på en nettside som heter Melhusorgelet.no

Andre og nyere dokumenter i saken vil du  finne her, under fanen Melhus. Noen lenker m.m. og Melhus orgelsak 2011-2015. Historien og dokumenter.

Brevene som her legges ut den 3. november 2012, føyer seg inn i rekken av mange tidligere som viser meget alvorlig svikt i den offentlig forvaltning: Kritikk, kommentarer, klager og spørsmål fra høyeste faglige hold i Norge, avvises gang på gang, av både departement og Riksantikvar, uten at forvaltningen bruker et eneste faglig argument i sine «svar»:

 
3. november 2012 – Riksantikvaren avviser klage på Riksantikvarens avvisning av klage fra NTNU i brev av 1. oktober. Dette kommenteres i et brev fra Institutt for byggekunst, historie og teknologi ved NTNU, datert 23. oktober. 
 
3. november 2012 – Statsråd Aasrud (FAD- kirkedep.) skrev til Arne Gunnarsjaa 16. okt. 2012, og tidligere domkirke-arkitekt Arne Gunnarsjaa svarte den 2. november. 
8. oktober – Arne Gunnarsjaa – domkirkearkitekt 1989 - 2006 – har skrevet et viktig og riktig varsel til Riksantikvaren.
26. september – Brev fra departementet (FAD) der man ikke svarer på noe som helst, bare "legger til grunn" selvfølgeligheter. 
21. september – Brev fra kirkevergen til Aksjonsgruppen, noen opplysninger.
21. september – Brevet fra Riksantikvaren til Aksjonsgruppen, med avvisning av klage.
19. september – Alt som skrives synes å bli oversett av alle instanser. Orglet blir demontert. Ingen av følgende brev er besvart, intet av innholdet er tilbakevist:
     10. september til Miljøvernministeren m.fl Alarm.;
     11. september til Kontroll- og konstitusjonskomiteen m.fl.;
     14. september til Miljøverndepartementet Alarm II;
     16/17. sep. til Miljøverndepartementet/Riksantikvaren Protest Alarm III (etter det brevet skrev riksantikvar Holme at det var avtalt at arbeidet i domkirken skulle stanse, men det fortsatte, ihvertfall dagen etter);
     18. september til Miljøverndepartementet Misbruk av forvaltningslov og til slutt 19. september, etter at demonteringen helt tydelig pågår for fullt
     19. september til Miljøvernministeren.
17. september 2012– Kirkevergen har sendt noen opplysninger til Aksjonsgruppen.
Se under Nytt den 8. september flere brev/varsler/bekymringsmeldinger som er sendt myndighetene de siste ukene.
Riksantikvarens avvisning av klagen fra Fakultet for arkitektur og billedkunst.
 

Les klagen  der tidligere domkirkearkitekt, en førsteamanuensis og en lektor ber departementet utsette orgelsaken.  

I nytt brev påstås: Direktøren ved NDR har skrevet usannheter til NAL og BONO for å stanse kritikk av orgelprosjektet

I brev av 18. juli til direktør Steinar Bjerkestrand påstår Kristine Kaasa Moe at direktøren har gitt uriktige opplysninger til Norske Arkitekters Landsforbund og til BONO, for å stanse deres kritikk av orgelprosjektet. Brevet til direktøren avsluttes med:

«Direktør Steinar Bjerkestrand: Det som du skriftlig har forsikret Norske Arkitekters Landsforbund – og BONO – om, må du vite at ikke er sant.

Jeg kan ikke forstå dette anderledes enn at du med vitende og vilje har ført NAL og BONO bak lyset, for å hindre og stanse deres kritikk av Steinmeyerorgelprosjektet.»

Her er Moes brev av 18. juli til direktør og styreleder.  Her følger de tre e-post-brevene som er bakgrunnen: fra direktøren til NAL 15. juni, fra Moe til direktøren om å dokumentere påstandene 10. juli, og direktørens svar til Moe 11. juli.

--------------------------------

Det er ofte vanskelig å få kopi av dokumenter. En e-post i 2010 fra Kolnes ville Riksantikvaren i juli i år ikke la K. K. Moe få kopi av, og skrev: «Det aktuelle dokumentet er unntatt fra offentlighet i medhold av Offentleglova § 15, 2. ledd – Dokument innhenta utanfrå for den internesaksførebuinga - …dokument som inneheld råd og vurderinger av korleis eit organ bør stille seg i ei sak, og som organet har innhenta for den interne saksførebuinga si, når det påkravd av omsyn til ei forsvarlig ivaretaking av det offentlige sine interesser i saka.». Ved klage i august kom det likevel. Les det her.

--------------------------------

Klager over Riksantikvarens vedtak i orgelsaken (det som er lagt ut først ligger nederst):

Klagen fra Aksjonsgruppen for Steinmeyersaken og Menneskeverd.

Klagen fra Bjørn Kåre Moe og  Kristine Kaasa Moe, med vedlegg 123,  4 og 5  (Vedlegg 6 kommer senere.)

Klagen fra Institutt for byggekunst, historie og teknologi  med vedlegg 1vedlegg 2 og vedlegg 3.

Klagen fra tidligere domkirkearkitekt Arne Gunnarsjaa, vedl. 1vedl. 2vedl. 2/ 2vedl. 3vedl. 4vedl. 5vedl. 6, vedl. 7.

9. juli – Hans Jacob Hansteen, sivilarkitekt, professor emeritus i bygningsvern og tidligere byantikvar i Oslo, har skrevet brev til Riksantikvar Jørn Holme i Steinmeyerorgelsaken.

--------------------------------

Herunder følger noen viktige dokumenter i orgelsaken, fra de offentlige organer

28. juni – Her er Riksantikvarens vedtak om orgeloppstillingen. Vedtaket er påklaget (se over).

Her er søknaden fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider til Riksantikvaren om godkjenning av fasade og endelig oppstilling, datert 11. juni 2012. I søknaden har direktør Bjerkestrand fortsatt sin praksis med å skrive helt feil bl.a. om rosevinduets omfang og innhold. Vi kan ikke se annet enn at dette er gjort for å dekke over at hele orgelprosjektet har mislykkes, bl.a. ved at orglet vil skjule rosevinduet. Se her kravene i anbudskonkurransen fra mars 2011, der det bl.a. står: «Rosevinduet og mest mulig av øvrige strukturer/utsmykninger på vestveggen skal være synlige fra vestskipet.» 

23. mai var det styremøtet i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Styret  vedtok enstemmig innstillinge, se sakspapirer og innstilling her. (Det er feil i saksfremlegget, bl.a. om Rosevinduet.)

29. juli – Gjennomgang av innkomne anbud på restaurering og oppstilling av Steinmeyerorglet, datert 20.12.2011, med følgende navn under: Bonsaksen, Boysen og Kolnes. (Da dokumentet kom fra Riksantikvaren, var en del av teksten strøket over.)

29. juli – Det har vært en rekke såkalte premissmøter, i kirkevergens ledelse av saken fra 2006 til nå. Hverken kirkeverge, biskop, NDR eller Riksantikvar kan legge frem referat fra disse møtene. Kun ett møte er det referat fra, men det som står der er ikke blitt fulgt opp. Det var fra 27. august 2011, skrevet av Lene Landsem fra NDR.

29. juli – Riksantikvaren har hindret utredning av alternative plasseringer, se hans brev av 2. nov. 2006.

29. juli – Det eneste dokument som har blitt funnet, om konsekvenser i orgelsaken, er dette, som gjelder spillepulten! Intet annet er funnet. Likevel påstås det at saken er grundig utredet.

28. juli – Orgelbygger Scheffler var blandt de tre som var trukket ut til å gi anbud i orgelsaken. Men firmaet trakk seg. Her er brevet.  Her i norsk oversettelse.

--------------------------------

Her følger en del forskjellige brev og skriv, både fra orgelsakens ledelse og fra kritikere av orgelsaken

29. juli – Ved domkirken skrives og snakkes det stadig om hvor dårlig orglet er. Men slik krisemaksimering – for å oppnå noe annet – har de stadig holdt på med. Et eksempel ser vi i et brev fra Kolnes til Riksantikvaren angående angivelig brannfare, Kolnes kritiserer – med rette – denne krisemaksimeringen.

10. juli – BONO har skrevet nytt brev til NDR, datert 25. juni.

3. juli – Her er noen ikke helt nye, men svært viktige dokumenter i saken: Sviktende kulturminnevern, brev og klage til Riksantikvaren fra 2007, som han ennå ikke har svart på; Tanker vedrørende Arbeidsmåte (du finner det i bedre og "tyngre" kvalitet her) om Steinmeyerorglet og hvordan saken bør gripes an, fra 2005, aldri behandlet av noen, men misbrukt i flere sammenhenger; og det brevet (søknad) om å få utrede saken gratis for departementet som Bjørn Kåre Moe skrev på Kirkedepartementets oppfordring i 2006, men kontakten ble brutt etter inngripen fra andre.

Orgelbygger Torkildsen skrev i 6. mai 2010 et brev om Steinmeyerorglet til kirkevergen.

Kristine Kaasa Moe sendte brev og bilde til Trondheim formannskap før møtet 26. juni. 

Bjørn Kåre Moe har skrevet om Betegnelsen Rosevinduet i forbindelse med den «ny-tolkningen» som har funnet sted ved Nidaros Domkirke, av hva det store glassmaleriet er.

BONO har fått svar fra NDR, men der viser direktøren til utredninger som ikke finnes, jfr. bekreftelse på at de ikke finnes, i e-post fra kirkevergen til K. K. Moe. Direktøren ved NDR skriver til BONO (se brevet siste avsnitt side 1): «.... til spørsmålet om det finnes alternvativ løsning til plassering, så har dette vært grundig utredet av faglige instanser.» – Men, kirkevergen (som har ledet orgelsaken siden 2006) skriver i sin e-post til K. K. Moe «Du har rett i at det ikke er utredet alternative oppstillinger eller plasseringer av Steinmeyerorglet enn i vest». 

Et av medlemmene i Trondheim kirkelige fellesråd, Arvid Holme, trakk seg fra sitt verv i 2009 og skrev i den anledning brev med kopi til biskop og departement, hvorfra vi har fått brevet. 

BONO – den norske opphavsrettsorganisasjon for billedkunst – har skrevet brev til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiderog til Riksantikvaren i forbindelse med oppsetting av Steinmeyerorglet foran Rosevinduet.

22. mai 2012 skrev preses Helga Byfuglien til Riksantikvaren og søkte om penger til orgeloppsettingen.

22. mai 2012 skrev Bjørn Kåre Moe til styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider om styrets ansvar, om prøveoppstilling (med utskrift fra Tilsynskomitéprotokoller, om Rosevinduet/begrepsbruk og om hastverk.

20. mai 2012 skrev Kristine Kaasa Moe til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider v/direktøren om Falsum i saksfremlegg. Foranledningen var direktør Bjerkestrands svar på K. K. Moes spørsmål 24. mars om opplysninger i saksfremlegget til styret i orgelsaken i mars.

7. mars 2012 skrev Bjørn Kåre Moe til Miljøverndepartementet, med klage over Riksantikvaren vedrørende Nidaros Domkirkes orgel- og interiørsak.

27. februar 2012 skrev Bjørn Kåre Moe til Riksantikvaren:  Kulturminnefaglig sammenbrudd. Brevet er ikke besvart.